Prawa i obowiązki wychowanków

​Wychowanek Domu Dziecka ma prawo do:
 1. regularnych kontaktów z rodzicami, rodzeństwem lub innymi krewnymi, o ile sąd nie orzekł o zakazie takich kontaktów,

 2. swobodnego wyrażania własnych opinii i poglądów dotyczących własnej osoby i do tego, by być wysłuchanym przez wychowawców, opiekunów i instytucje powołane do decydowania o jego losie, np. sąd, poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 3. poszanowania godności osobistej,

 4. uczestnictwa w uroczystościach religijnych,

 5. wyrażania własnego zdania i opinii dotyczących funkcjonowania naszego Domu Dziecka, w sposób nienaruszający godności osobistej innych osób,

 6. udziału w tworzeniu wewnętrznego systemu zasad, przywilejów i konsekwencji obowiązujących w Domu Dziecka,

 7. zachowania tajemnicy korespondencji, dyskrecji w sprawach powierzanych, chyba że utrzymywanie tajemnicy zaszkodziłoby jego życiu lub zdrowiu,

 8. wyboru swoich przedstawicieli do Samorządu Wychowanków, do udziału w jego pracach, o ile zostanie do niego wybrany,

 9. poszanowania swojej osobistej własności,

 10. opieki lekarskiej i udziału w potrzebnych mu zajęciach rehabilitacji fizycznej i psychologicznej,

 11. nauki i zapewnienia mu niezbędnych podręczników, przyborów i pomocy naukowych oraz zabawek,

 12. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych za zgodą wychowawcy Domu Dziecka,

 13. rozwijania zainteresowań i zamiłowań na terenie Domu Dziecka i poza nim, zgodnie z istniejącymi możliwościami,

 14. pomocy w nauce ze strony wychowawców, pedagoga i psychologa, a także w nauce koleżeńskiej,

 15. kieszonkowego, wypłacanego raz w miesiącu i dysponowania nim - zgodnie z Regulaminem Kieszonkowego,

 16. czasu wolnego i dysponowania nim w uzgodnieniu z wychowawcą oraz odwiedzin na terenie Domu Dziecka i wyjść,

 17. uroczystego obchodzenia jego świąt i uroczystości, w terminie wcześniej uzgodnionym,

 18. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów,

 19. udziału w zajęciach rekreacyjnych organizowanych na terenie Domu Dziecka oraz poza nim, jak też w organizowanych przez Dom Dziecka formach wypoczynku letniego i zimowego,

 20. odwołania się od decyzji, które uważa za niesłuszne lub krzywdzące – do wychowawcy, dyrektora, Samorządu Wychowanków, Organu Prowadzącego czy Rzecznika Praw Dziecka.

​Do obowiązków wychowanka Domu Dziecka należy:
 1. zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny, dbanie o honor i tradycje oraz dobre imię Domu Dziecka,

 2. przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz szanowania praw i godności innych osób,

 3. przestrzeganie regulaminu Domu Dziecka i poleceń wychowawców oraz opiekunów, a także podporządkowanie się decyzjom Zespołu,

 4. stosowanie się do wewnętrznego systemu zasad, przywilejów i konsekwencji opracowanego przez zespół psychologiczno-pedagogiczny w porozumieniu z wychowankami,

 5. systematyczne uczęszczanie do szkoły, a także odrabianie lekcji i uczestnictwo w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Dom Dziecka i szkołę,

 6. troska o współmieszkańców, stawanie w obronie słabszych, udzielanie innym pomocy w nauce, opieka nad młodszymi,

 7. naprawienie wyrządzonej przez siebie szkodę poprzez: przeproszenie, oddanie przywłaszczonej rzeczy, naprawienie zniszczonej lub inne rekompensowanie wyrządzonej szkody,

 8. respektowanie praw innych osób, także ich prawa własności,

 9. troszczenie się o wyposażenie Domu Dziecka, a także o rzeczy swoje i innych,

 10. przestrzeganie zasad higieny osobistej i dbanie o swój schludny wygląd,

 11. uczestniczenie w pracach porządkowych na terenie Domu Dziecka, pomaganie w kuchni, zgodnie z planem dyżurów,

 12. uzgodnienie z wychowawcą wyjścia poza teren placówki oraz punktualny powrót i jego zgłoszenie wychowawcy,

 13. czynne uczestnictwo w zajęciach organizowanych na terenie Domu Dziecka,

 14. dbanie o bezpieczeństwo własne i innych,

 15. przestrzeganie zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania i posiadania środków odurzających, używania przemocy fizycznej i psychicznej.