NASZ DOM

Nasz Dom Dzieciątka Jezus" działa na podstawie Aktów Prawnych:W celu pomocy dzieciom i młodzieży współpracujemy z:

 

 • powiatowymi centrami pomocy rodzinie, rodzinami, asystentami rodzin, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy społecznej,

 • ośrodkami adopcyjnymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców i dzieci,

 • szkołami, do których uczęszczają, i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w Domu Dziecka,

 • sądami rodzinnymi,

 • kuratorami sądowymi,

 • organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania,

 • innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, które mają na celu wspieranie działalności Domu Dziecka,

 • kościołami i związkami wyznaniowymi,

 • rodzicami i innymi osobami bliskimi, a w zakresie życia rodzinnego z rodzinami zaprzyjaźnionymi,

 • wolontariuszami.

Kto może u nas mieszkać? • 14 wychowanków,

 • dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat,

 • osoby całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej,

 • na wniosek sądu, opiekuna prawnego lub dziecka,

 • dzieci i młodzież wymagająca szczególnej opieki lub mająca trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie,

 • dzieci poniżej 10. roku życia - w przypadku m.in. szczególnej sytuacji zdrowotnej, rodzeństwa i potomstwa wychowanki,

 • młodzież w wieku 18-25 lat - gdy się uczy, za zgodą dyrektora,

 • małoletnie w ciąży i z dziećmi.

Cele i zadania placówki:

 • zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania,

 • zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, zdrowotnych,

 • realizacja przygotowanych we współpracy z asystentami rodzin planów pomocy dzieciom,

 • przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia poprzez realizację programu usamodzielnienia,

 • umożliwienie kontaktu dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej,

 • podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodzin,

 • zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych,

 • objęcie dzieci działaniami terapeutycznymi,

 • zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych​.

Jednostki nadrzędne:

województwo

PODKARPACKIE

powiat

NIŻAŃSKI

gmina

RUDNIK

NAD SANEM

pcpr

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W NISKU

sąd

SĄD REJONOWY W NISKU

organ prowadzący

ZGROMADZENIE SIÓSTR MISJONAREK APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (SIOSTRY PALLOTYNKI)